Odsetki podatkowe

Kalkulator pozwala na obliczenie wysokości odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych (zaokrąglamy do pełnych złotych). W przypadku zaległości podatkowych, gdy dzień zwłoki przypada na dzień wolny od pracy, naliczamy odsetki od kolejnego dnia roboczego.

Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz liczby dni.

Podaj kwotę:
Termin wymagalności zapłaty:
Data zapłaty:


Odsetki podatkowe naliczane są w przypadku zwłoki w spłacie zobowiązań podatkowych. Za zaległość podatkową uważa się również zaliczkę na podatek dochodowy, nadpłatę wykazaną w kwocie wyższej od należnej, zwrotu podatku w kwocie wyższej od należnej, wynagrodzenie płatników lub inkasentów w kwocie wyższej od należnej oraz oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku.

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin zapłaty zobowiązania. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, lub inny dzień wolny od pracy, to termin ten jest przesuwany na pierwszy dzień niebędący wolnym od pracy. Jeżeli zobowiązanie nie zostanie spłacone w tymże dniu, odsetki podatkowe naliczane są od dnia następnego. Przykładowo, jeżeli termin zapłaty mija w sobotę, to ustalamy dzień spłaty zobowiązania na poniedziałek, ponieważ sobota jest dniem wolnym od pracy. Jeżeli płatnik nie spłaci zobowiązania w poniedziałek, odsetki naliczane są od wtorku.

Stawka odsetek stosowana przy naliczaniu odsetek podatkowych wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, czyli 10%. Może ona wynieść 7,5% - jest to tzw. obniżona stawka odsetek, którą stosuje się w przypadku złożenia korekty deklaracji i uzasadnienia przyczyn korekty wraz z zapłaceniem w ciągu 7 dni od złożenia korekty całości zaległości podatkowej.


Odsetki od zaległości podatkowych


Odsetki za zaległości podatkowych będziesz musiał zapłacić wówczas, gdy nie uiścisz w terminie zobowiązań wobec urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odsetek w takiej wysokości możesz także żądać od tych instytucji np. gdy ZUS zwraca nadpłacone składki z tytułu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych pracownika, który pracuje w dwóch zakładach pracy. Podobnie w sytuacji gdy urząd skarbowy nie zwróci w ciągu 3 miesięcy nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z rocznym zeznaniem PIT), wtedy po upływie tych 3 miesięcy powinien naliczyć odsetki od zaległości podatkowej od niezwróconej kwoty.

Okres obowiązywania (od)
w %
w stosunku rocznym
od 9 listopada 2010 r.
12
od 25 czerwca 2009 r.
10
od 26 marca 2009 r.
10,5
od 26 lutego 2009 r.
11
od 28 stycznia 2009 r.
11,5
od 24 grudnia 2008 r.
13
od 27 listopada 2008 r.
14,5
od 26 czerwca 2008 r.
15
od 27 marca 2008 r.
14,5
od 28 lutego 2008 r.
14
od 31 stycznia 2008 r.
13,5
od 29 listopada 2007 r.
13
od 30 sierpnia 2007 r.
12,5
od 28 czerwca 2007 r.
12
od 26 kwietnia 2007 r.
11,5
od 1 marca 2006 r.
11
od 1 lutego 2006 r.
11,5
od 1 września 2005 r.
12
od 28 lipca 2005 r.
12,5
od 30 czerwca 2005 r.
13
od 28 kwietnia 2005 r.
14
od 31 marca 2005 r.
15
od 26 sierpnia 2004 r.
16
od 29 lipca 2004 r.
15
1 lipca 2004 r.
14,5
26 czerwca 2003 r.
13,5
29 maja 2003 r.
14
25 kwietnia 2003 r.
14,5
27 marca 2003 r.
15,5
27 lutego 2003 r.
16
30 stycznia 2003 r.
17
28 listopada 2002 r.
17,5
24 października 2002 r.
18
26 września 2002 r.
20
29 sierpnia 2002 r.
21
27 czerwca 2002 r.
23
30 maja 2002 r.
24
26 kwietnia 2002 r.
25
31 stycznia 2002 r.
27
29 listopad 2001 r.
31
26 października 2001 r.
34
23 sierpnia 2001 r.
37
28 czerwca 2001 r.
39
29 marca 2001 r.
42
1 marca 2001 r.
44
31 sierpnia 2000 r.
46
24 lutego 2000 r.
43
18 listopada 1999 r.
41
21 stycznia 1999 r.
34
10 grudnia 1998 r.
40
29 października 1998 r.
44
17 lipca 1998 r.
48
21 maja 1998 r.
52
1 stycznia 1998 r.
54
za dzień zwłoki
8 stycznia 1996 r.
0,14
18 wrzenia 1995 r.
0,15
29 maja 1995 r.
0,16
21 lutego 1995 r.
0,19
13 maja 1994 r.
0,18
1 marca 1993 r.
0,19


Podstawa prawna: 

- rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 165, poz. 1373),
- art. 58, art. 63 i art. 87 §5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.),
- art. 1 pkt 3 ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 197, poz. 1306),
- obwieszczenie Ministra Finansów z 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt